Πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ομάδα Τ-Motoriders, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται

  1. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή στο newsletter: E- mail
  2. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή στη Φόρμα Εγγραφής της Ομάδας: Όνομα, Επώνυμο, Ε-mail.
  3. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τις δηλώσεις συμμετοχής σε εκδηλώσεις της Ομάδας πχ Κράτηση ξενοδοχείου σε διήμερο

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών τεκμαίρεται ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και συνεπώς οι διακομιστές δικτύου μπορούν να συγκεντρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία κατά τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Η T-Motoriders δε φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση από ανηλίκους.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Οι  σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας είναι οι ακόλουθοι:

  • Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω e-mails (e-newsletter).

Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η ομάδα Τ-Motoriders διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένοι ή διατηρείτε λογαριασμό στην ιστοσελίδα https://www.t-motoriders.gr/

Διαβίβαση προς Τρίτους

Η διαχειριστική ομάδα αποτελεί τη διαχειρίστρια της ιστοσελίδας της https://www.t-motoriders.gr/

Τα προσωπικά σας στοιχεία μεταφέρονται ή/και διατηρούνται από-προς:

  • Στην εκάστοτε πλατφόρμα email marketing που χρησιμοποιεί η ομάδα. Κατά την ημερομηνία 24/5/2018 η ανωτέρω πλατφόρμα είναι το MailChimp.

Οι ανωτέρω συνεργάτες δεν δύναται να επικοινωνήσουν μαζί σας ή να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιοδήποτε άλλο λόγο παρά μόνο μέσω της ομάδας Τ-Motoriders.

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η ομάδα και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

Τα Δικαιώματά σας

Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση οποτεδήποτε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία αποστέλλοντας σχετική επιστολή στον οργανισμό μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@t-motoriders.gr.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η ομάδα θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σας σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Ειδικότερα για την ανάκληση συγκατάθεσης χρήσης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αυτή μπορεί να υλοποιηθεί και ηλεκτρονικά ακολουθώντας το σχετικό link και τις παρεχόμενες οδηγίες που ενσωματώνονται σε κάθε σχετική επικοινωνία (unsubscribe).